අටුවා කථාවස්තු.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_right31. මහාභය මහතෙර
keyboard_arrow_right73. විසාඛ මහතෙර
keyboard_arrow_right92. ගෝතම මහතෙර
keyboard_arrow_right95. මල්ලක මහතෙර
keyboard_arrow_right105. බෙරගල උත්තර.
keyboard_arrow_right107. ගෝපක සීවලී
keyboard_arrow_right110. සෝමාදේවිය
keyboard_arrow_right111. නාගදීපයේ රජ