102. වසභ රජුගේ පරීක්‍ෂණයක්.

එක් තෙරනමක් රහත් ද නො රහත්දැයි විමසනු කැමති වූ වසභ රජතුමා ඒ තෙරුන් රජගෙට කැඳවා වැඩහිඳුවා තෙරුන්ට පෙනෙන තැනක හිඳගෙන ඩෙබර ගෙඩිවලින් සෑදූ සම්බලයක් මඩිමින් හුන්නේ ය. එය දුටු තෙරුන්ගේ කටට කෙල උනන්ට විය. රහතන්ට රසතෘෂ්ණාව සම්පූර්ණයෙන් නැති බැවින් එවැන්නක් සිදු නොවන නිසා ඒ තෙරනම රහත් නො වන බව දැන ගැනීමට එය හේතුවිය. (මෙය මැඳුම්සඟි අටුවාහි ඡබ්බිසොධන සුත්තවණ්ණනා (869) වෙහි එයි.)