79. කොටගලවැසි තිස්ස මහතෙර

කෝටපබ්බතවිහාරවාසී තිස්ස ස්ථවිරතුමා වනාහි ආනාපානසතිය වඩා රහත් වූ බැවින් තමාගේ ආයුසංස්කාරය පවත්නා කාලය දැන සිරුර පිළිදැගුම් කොට හැඳීම් පෙරවීම් සකස් කොට ගෙන නියමිත කාලයෙහි පිරිනිවියේ ය යි විශුද්ධිමාර්‍ගයේ අනුස්සති කම්මට්ඨානනිද්දෙසයෙහි (292) පෙනේ.