122. වසභ රජුට ඇසුණු බණක්

එක් දිනක් වසභරජුට ලෝහ ප්‍රාසාදයෙන් නැගෙනහිර දෙස වූ “අම්බලට්ඨිකා” නම් තැන මහා සුදර්ශන සූත්‍ර‍ය පිරිවහනු අසන්ට ලැබී අපගේ බුදුපියාණන් කෑ බී තැන සම්පත් වර්‍ණනා කෙළේ කුමක් හෙයින්දැ”යි සිතමින් සිටියේ ය. සූත්‍රාවසානයේ දී “ආනන්දය, මෙසේ සංස්කාරයෝ අනිත්‍ය වෙති” යන වාක්‍යය ඇසුණු විට මේ කාරණය නිසා පසැස් ඇති ඒ උත්තමයන් වහන්සේ විසින් මෙය දෙසන ලදැයි කියා සතුටු සිතැත්තේ අත්පොළසන් දී සාධුකාර දුන්නේ ය. (දික්සඟි අටුවාවේ 449 වෙනි පිටෙනි.)