103. දීඝජත්තු යෝධයා.

එළාර රජුගේ ප්‍ර‍ධාන යෝධයා වූ දීඝජත්තු තෙමේ සුමනගිරි විහාරයෙහි ආකාශ චෛත්‍යයට රතු වස්ත්‍ර‍යක් පිදීය. මරණින් මත්තෙහි උත්සදනරකයක් අසළ උපන් හෙතෙමේ ගිනි දැල්වල ශබ්දය අසා තමන් පිදූ වස්ත්‍ර‍ය සිහි කෙළේ ය. ඒ කරණකොට ගෙන හෙතෙම නරකයෙන් මිදී ගොස් ස්වර්‍ගයෙහි උපන්නේ ය. (මෙය අංගුත්තර තිකනිපාතවණ්ණනා (375) වෙහි එයි. මැදුම්සඟියේ දේවදූත සූත්‍ර‍වණ්ණනාවෙහි (959) ත් මෙය පෙනේ. එහි දීඝජයන්ත යයි නම දක්වා තිබේ.