සීහළවත්ථු

(සිහළ වත්ථුප්‍ර‍කරණයේ සිංහලානුවාදය)

(පදානුගත අනුවාදයක් නොවේ)

ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා.

අනු මාතෘකා