එක බැගින් දැක්වෙන ධර්ම තෙ සැත්තෑව

ජාතිමදෝ, ගොත්තමදෝ, ආරෝග්‍යමදෝ, යොබ්බනමදෝ, ජීවිතමදෝ, ලාභමදෝ, සක්කාරමදෝ, ගරුකාරමදෝ, පුරෙක්ඛාරමදෝ, පරිවාරමදෝ, භෝගමදේ, වණ්ණමදෝ, සුතමදෝ, පටිභාණමදෝ, රත්තඤ්ඤුමදෝ, පිණ්ඩපාතිකමදෝ, අනවඤ්ඤාතමදෝ, ඉරියාපථමදෝ, ඉද්ධිමතෝ, යසමදෝ, සීලමදෝ, ඣානමදෝ, සිප්පමදෝ, ආරෝහමදෝ, පරිණාහමදෝ, සණ්ඨානමදෝ, පාරිපූරිමදෝ, මදෝ, පමාදෝ, ථම්භෝ, සාරම්හෝ, අත්‍රිච්ඡතා, මහිච්ඡතා, පාපිච්ඡතා, සිංගං, තින්තිනං, චාපල්‍යං, අසභාගවුත්ති, අරති, තන්දි, විජම්භිතා, භත්තසම්මදෝ, චේතසෝලීනත්තං, කුහනා, ලපනා, නේමිත්තිකතා, නිප්පේසිකතා, ලාභෙන ලාභං නිජිගිංසනතා, සෙය්‍යෝහමස්මීති මානෝ, සදිසෝ හමස්මීති මානෝ, හීනෝහමස්මීති මානෝ, සෙය්‍යස්ස සෙය්‍යෝහමස්මීති මානෝ, සෙය්‍යස්ස සදිසෝහමස්මීති මානෝ, සෙය්‍යස්ස හීනෝහමස්මීති මානෝ, සදිසස්ස සෙය්‍යෝ හමස්මීති මානෝ, සදිසස්ස සදිසෝ හමස්මීති මානෝ, සදිසස්ස හීනොහමස්මිති මානො, හීනස්ස සෙය්‍යොහමස්මීති මානෝ, හීනස්ස හීනෝහමස්මීති මානෝ, මානෝ, අති මානෝ, මානාතිමානෝ, ඕමානෝ, අධිමානෝ, අස්මිමානෝ, මිච්ඡාමානෝ, ඤාතිවිතක්කෝ, ජනපද විතක්කෝ, අමරවිතක්කෝ, පරානුද්දයතා, පටිසංයුත්තෝ විතක්කෝ, ලාභසක්කාරසිලෝක පටිසංයුත්තෝ විතක්කෝ, අනවඤ්ඤත්ති පටිසංයුත්තෝ විතක්කෝ, එකකං,

(ඛුද්දකවත්ථු විභංග)

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_right3. ආරෝග්‍යමදෝ
keyboard_arrow_right4. යොබ්බනමදෝ
keyboard_arrow_right5. ජීවිතමදෝ
keyboard_arrow_right6. ලාභමදෝ
keyboard_arrow_right7. සක්කාරමදෝ
keyboard_arrow_right8. ගරුකාරමදෝ
keyboard_arrow_right10. පරිවාරමදෝ
keyboard_arrow_right11. භෝගමදෝ
keyboard_arrow_right12. වණ්ණමදෝ
keyboard_arrow_right13. සුතමදෝ
keyboard_arrow_right14. පටිභාණමදෝ
keyboard_arrow_right15. රත්තඤ්ඤුමදෝ
keyboard_arrow_right17. අනවඤ්ඤාතමදෝ
keyboard_arrow_right18. ඉරියාපථමදෝ
keyboard_arrow_right19. ඉද්ධිමදෝ
keyboard_arrow_right20. යසමදෝ
keyboard_arrow_right21. සීලමදෝ
keyboard_arrow_right22. ඣානමදෝ
keyboard_arrow_right23. සිප්පමදෝ
keyboard_arrow_right24. ආරෝහමදෝ
keyboard_arrow_right25. පරිණාහමදෝ
keyboard_arrow_right26. සණ්ඨානමදෝ
keyboard_arrow_right27. පාරිපූරිමදෝ
keyboard_arrow_right28. මදෝ
keyboard_arrow_right29. පමාදෝ
keyboard_arrow_right30. ථම්භෝ
keyboard_arrow_right31. සාරම්භෝ
keyboard_arrow_right32. අත්‍රිච්ඡතා
keyboard_arrow_right33. මහිච්ඡතා
keyboard_arrow_right34. පාපිච්ඡතා
keyboard_arrow_right35. සිංගං
keyboard_arrow_right36. තින්තිණං
keyboard_arrow_right37. චාපල්‍යං
keyboard_arrow_right38. අසභාගවුත්ති
keyboard_arrow_right39. අරති
keyboard_arrow_right40. තන්දි
keyboard_arrow_right41. විජම්භිතා
keyboard_arrow_right42. භත්ත සම්මදෝ
keyboard_arrow_right44. කුහනා
keyboard_arrow_right45. ලපනා
keyboard_arrow_right46. නේමිත්තිකතා
keyboard_arrow_right47. නිප්පේසිකතා
keyboard_arrow_right61. මානෝ
keyboard_arrow_right62. අතිමානෝ
keyboard_arrow_right63. මානාතිමානෝ
keyboard_arrow_right64. ඕමානෝ
keyboard_arrow_right65. අධිමානෝ
keyboard_arrow_right66. අස්මිමානෝ
keyboard_arrow_right67. මිච්ඡා මානෝ
keyboard_arrow_right70. අමර විතක්කෝ