58. හීනස්ස සෙය්‍යෝ හමස්මීති මානෝ

හීනස්ස සෙය්‍යෝ හමස්මීති මානෝ යනු ජාති ගෝත්‍ර‍ ධනාදියෙන් හීන පහත් තත්ත්වයේ සිටින කෙනකුට තමා ශ්‍රේෂ්ඨය කියා ඇති වන මානය ය. පහත් තත්ත්වයේ සිටින දාසාදීන් අතුරෙන් කෙනකුට, වැඩට සමත් මම අන්‍ය දාසයන්ට වඩා ශක්තිමත් අයෙක, දැනුමැතියෙක, හිමියන්ගේ සිත් දිනාගෙන සිටින අයෙක යනාදීන් යම්කිසි කරුණක් නිසා තමා උසස් කොට සලකන දාසාදීන්ට මෙසේ මානය ඇති වේ.