64. ඕමානෝ

ජාති කුල ගෝත්‍ර‍ ධනාදියෙන් තමා සෙස්සන්ට වඩා හීනය කියා ඇති වන හැඟීම් ඕමාන නම් වේ. එනම් හීන මානය ය.