59. හීනස්ස සදිසෝ හමස්මීති මානෝ

හීනස්ස සදිසෝ හමස්මීති මානෝ යනු ජාතිගෝත්‍ර‍ ධනාදියෙන් පහත් තත්ත්වයේ සිටින කෙනකුට තමා ඒ තත්ත්වයේ සිටින අන්‍යයන්ට සමය කියා ඇත වන මානය ය.