20. යසමදෝ

සෙස්සෝ මා යටතේ වාසය කරන්නෝ ය. මම ඔවුන් හසුරුවන්නා වෙමි ය යි පිරිස්වල ප්‍ර‍ධානත්වය දරන පැවිද්දන්ට හා ගිහියන්ට ප්‍ර‍ධානත්වය නිසා ඇති වන අධික මානය යසමද නම් වේ.