27. පාරිපූරිමදෝ

අන්‍යයන්ගේ ශරීරයෙහි බොහෝ දොස් ඇත්තේ ය. අඩු පාඩුකම් ඇත්තේ ය. මාගේ ශරීරයෙහි කිසි දොසක් නැතය යි මත්වීම් වශයෙන් ඇතිවන මානය පාරිපූරිමද නම් වේ.