25. පරිණාහමදෝ

අන්‍යයෝ පමණට වඩා උස් හා මිටි වන්නාහ. මම වනාහි උස් මිටිකම නැති සමප්‍ර‍මාණ ශරීරය ඇතියෙමි යි ඇති වන මත් කරවන මානය පරිණාහමද නම් වේ.