42. භත්ත සම්මදෝ

පමණට වඩා ආහාර ගැනීම නිසාත්, අපථ්‍යාහාර ගැනීම නිසාත් ශරීරයේ ධාතු කෝපයෙන් හට ගන්නා වූ අලස බව භත්තසම්මද නම් වේ. මෙය ද ආහාර හේතුවෙන් ඇති වන ථීනමිද්ධය ම ය.