41. විජම්භිතා

කය පණ නැති කරන ඉස්සරහට පස්සට දෙපසට ඇළ කරන අමාරුවෙන් නැගිටවන අලස බව විජම්භිතා නම් වේ.