13. සුතමදෝ

අන්‍යයෝ නූගත්හුය, මම උගතෙක්මි ය, උපාධි ධරයෙක්මි යි කියා අන්‍යයන් පහත් කොට තමා උසස් කොට ගන්නා වූ අධික මානය සුතමද නම් වේ.