60. හීනස්ස හීනෝ හමස්මීති මානෝ

හීනස්ස හීනෝ හමස්මීති මානෝ යනු ජාතිගෝත්‍ර‍ ධනාදියෙන් හීනයකුට තමා හීන යයි ඇති වන මානය ය.

ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයාට තමා ශ්‍රේෂ්ඨය යි ඇති වන මානය ද සමයාට තමා සමය යි ඇති වන මානය ද, හීනයාට තමා හීනය යි ඇති වන මානය ද, යාථාවමානය ය. අනුකූල මානය ය. අන් ආකාරයෙන් ඇති වන මානයෝ ඒ ඒ පුද්ගලයාට අනුකූල නො වන මානයෝ ය. ඒවා අයාථාවමාන නම් වේ. අයාථාවමානය සෝවාන් මාර්ගයෙන් ප්‍ර‍හීණ වේ. යාථාවමානය අර්හත්වය දක්වා පවතී.