19. ඉද්ධිමදෝ

අන්‍යයෝ පියාපත් සුන් කපුටන් සේ දුබලයෝ ය. මම මහා සෘද්ධි ඇතියෙක, මහානුභාව ඇතියෙක කියා ද, මා කරන සියල්ල ම හරි යන්නේ ය කියා ද තමාගේ සමත් බව නිසා ඇති වන අධික මානය ඉද්ධිමද නම් වේ.