18. ඉරියාපථමදෝ

අන්‍යයන්ගේ ගමනාදි ඉරියව් අශෝභනය, අප්‍ර‍සාදනීය ය, මාගේ ගමනාදි ඉරියව් ශෝභනය, ප්‍ර‍සාදජනකය යි ඇති වන මානය ඉරියාපථමද නම් වේ.