16. ඉන්‍ද්‍රිය - සත්‍ය නිර්‍දෙශය

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_right1. විභාග වශයෙන්
keyboard_arrow_right11. උපමා වශයෙන්