6. කායික දුක

කයෙහි හටගන්නා දුක මෙහි දුකකයි කියයි. එය කය පෙළීම් ලක්‍ෂණය යැ. දු:ප්‍රාඥයනට දොම්නස් ඉපදවීම කෘත්‍යය යැ. කායික ආබාධ වැටහෙන ආකාරය යැ. දුඃඛ - දුඃඛය නිසා ද, මානසික දුඃඛය එළවන හෙයින් ද, මේ දුක්යැයි කියනු ලැබේ.

එයින් කීහ.

(21) පීළෙති කායිකමිදං - දුක්ඛං දුක්ඛං ච මානසං භීයෝ

ජනයති යස්මා තස්මා - දුක්ඛන්ති විසෙසතො වුත්තං

(21) “කය පෙළුමින් නිපන් - දුක බෙහෙවින් සිතු පෙළා

දුකු දෙනුයෙන් වෙසෙස්නෙන් - හෙද දුක් යැයි මුනි දෙසී”

මේ දුඃඛ විනිශ්චය යි.