5. පරිදේවය

නෑයන් ගේ විනාශාදීන් ස්පර්‍ශකළාහු ගේ වාක් ප්‍ර‍ලාපය පරිදේවය යි.

එය වැලපීම ලක්‍ෂණය යැ. ගුණ දොස් කීම එහි කෘත්‍යය යැ. විලාප කියන්නකු හා එක්වීම් ස්වභාවය හෙයින් සඞ්ගමය ඵලය යැ. සංසාර දුක්වන බැවින් හා දුඃඛ වස්තුක බැවින් ද දුක්වේ. එහෙයින්ම මේ පරිදේවය දුක්යැ යි කියනු ලැබේ.

එයින් කීහ

(20) යං සොකසල්ලවිහතො පරිදෙවමානො

කණ්ඨෙට්ඨතාලුගලසොසජමප්පසයහං

භීයොධිමත්තමධිගච්ඡති යෙව දුක්ඛං

දුක්ඛොති තෙන භගවා පරිදෙවමාහ[1]

(20) සෝ හුල් හැනී පෙළි-පෙළී එදුකින් වලප්නේ

වේලි එයින් බොටුව තොල් මුව-ඈ නො සෑහී

පත් වේ බොහෝ පුන පුනා දැඩි දුක් මහත් සේ

දුක්යැයි එයින් වැලපුමත් දෙසුවේ තිලෝනා

මේයැ පරිදේව නම්.

  1. ස:වි: විභඞ්ගකථා 73