භේදා භේද වශයෙන්

(4) භේදා භේද වශයෙන්, මේ දෙවිසි ඉන්‍ද්‍රියයන් අතුරින් ජීවිතේන්‍ද්‍රියය, නාම-රූප වශයෙන් ද්විභේද වන්නේ යි. සෙසු ඉන්‍ද්‍රියයෝ භේද නැත්තාහ.

ප්‍ර‍ශ්නයෙකි - මෙහි වේදනා සුඛාදි වශයෙන් ද ප්‍ර‍ඥාව පඤ්ඤින්‍ද්‍රියාදි වශයෙන් ද, භින්න වැ වදාරන ලද්දේ නො වේද

පිළිතුර :- නොවේ. වදාරන ලද දෙවිසි ඉන්‍ද්‍රියයන් ගේ භේද හා අභේද අදහස් කරන ලද හෙයිනි.

මේ භේදා‘භේද වශයෙන් විනිශ්චය යි.