ත්‍රික වශයෙන් දැක්වෙන ධර්ම එකසිය පහ

තීණි අකුසල මූලානි,

තයෝ අකුසල විතක්කා

තිස්සෝ අකුසල සඤ්ඤා,

තිස්සෝ අකුශල ධාතුයෝ,

තීණි දුච්චරිතානි,

තයෝ ආසවා

තීණි සංයෝජනානි,

තිස්සෝ තණ්හා,

අපරා‘පි තිස්සෝ තණ්හා,

අපරාපි තිස්සෝ තණ්හා,

තිස්සෝ ඒසනා,

තිස්සෝ විධා,

තීණි භයානි,

තීණි තමානි,

තීණි තිත්ථායතනානි,

තයෝ කිඤ්චනා,

තීණි අංගණානි,

තීණි මලානි,

තීණි විසමානි,

අපරානි ‘පි තීණි විසමානි,

තයෝ අග්ගි,

තසෝ කසාවා,

අපරේ‘පි තයෝ කසාවා,

අස්සාද දිට්ඨි, අත්තානු දිට්ඨි, මිච්ඡා දිට්ඨි,

අරති විහේසා අධම්මචරියා,

දෝවචස්සතා පාපමිත්තතා නානත්ත සඤ්ඤා,

උද්ධච්චං කෝසජ්ජං පමාදො,

අසන්තුට්ඨිතා, අසම්පජ්ඤ්ඤතා මහිච්ඡතා,

අහිරිකං අනොත්තප්පං පමාදෝ,

අනාදරියං දෝවචස්සතා පාපමිත්තතා,

අස්සද්ධියං අවදඤ්ඤු කෝසජ්ජං,

උද්ධච්චං අසංවරෝ දුස්සීල්‍යං,

අරියානං අදස්සන කම්‍යතා - සද්ධම්මං අසෝතු කම්‍යතා - උපාරම්භචිත්තතා,

මුට්ඨසච්චං අසම්පජඤ්ඤං චේතසෝ වික්ඛේපෝ,

අයෝනිසෝමනසිකාරෝ - කුම්මග්ග සේවනා - චේතසෝ ලීනත්තං

තිකං

(විභංගපාලි)

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightඅකුශල මූල
keyboard_arrow_rightඅකුශල විතර්ක
keyboard_arrow_rightඅකුශල සංඥා
keyboard_arrow_rightඅකුශල ධාතු
keyboard_arrow_rightදුශ්චරිත
keyboard_arrow_rightආශ්‍ර‍ව
keyboard_arrow_rightසංයෝජන
keyboard_arrow_rightවිචිකිච්ඡාව
keyboard_arrow_rightතණ්හා
keyboard_arrow_rightඒසනා
keyboard_arrow_rightවිධා
keyboard_arrow_rightභය
keyboard_arrow_rightතීනි තමානි
keyboard_arrow_rightකිඤ්චන
keyboard_arrow_rightඅංගණ
keyboard_arrow_rightමල
keyboard_arrow_rightවිසම
keyboard_arrow_rightගිනි
keyboard_arrow_rightකසාව
keyboard_arrow_rightදිට්ඨි