ආශ්‍ර‍ව

16. කාමාසව

17. භවාසව

18. අවිජ්ජාසව.

මේ ධර්ම තුන මතු චතුෂ්ක නිර්දේශයේ විස්තර වනු ඇත.