85. අහිරිකං 86. අනොත්තප්පං 87. පමාදෝ

මේ ත්‍රිකයට අයත් අහිරික අනොත්තප්පයන් යට ද්විකනිර්දේශයේ විස්තර කර ඇත. පමාදය ඒකක නිර්දේශයේ විස්තර කර ඇත්තේ ය.