දුශ්චරිත

13. කාය දුච්චරිත

14. වචී දුච්චරිත

15. මනෝ දුච්චරිත

පාණාතිපාතා අදින්නාදානා කාමේසුමිච්ඡාචාර යන තුන කායදුච්චරිත නම් වේ. මේවාට කාය දුශ්චරිත යි කියනුයේ කයින් සිදු කෙරෙන නිසා ය. අනුන් ලවා මැරවීමේ දී හා අනුන් ලවා සොරකම් කරවීමේදී ඒවා වචනයෙන් ද සිදුවන නමුත් බෙහෙවින් කෙරෙන්නේ කයින් මනිසා සමහර විටෙක වචනයෙන් සිදු වුව ද කාය දුශ්චරිතය යි ම කියනු ලැබේ. සමහර විට ගම්වල හැසුරුණ ද නාගරිකයාට ගැමියා ය යි නො කියා නාගරිකයා ය කියන්නාක් මෙනි.

මුසාවාදය පිසුණාවාචය ඵරුසාවාචය සම්ඵප්පලාපය යන දුශ්චරිත සතර වචනයෙන් බොහෝ සෙයින් සිදුවන බැවින් වචීදුච්චරිත නම් වේ. ඒවාත් සමහර විට හස්තවිකාරයෙන් කයින් ද සිදු කරන්නේ ය.

අභිජ්ඣා ව්‍යාපාද මිච්ඡාදිට්ඨි යන මේ අකුශල් තුන මනෝ දුච්චරිත නම් වේ. මේ දුශ්චරිත හෙවත් අකුශලධර්ම නොයෙක් පොත්වල විස්තර කර ඇති බැවින් මෙහි විස්තර නො කරමු.