අනේකප්‍ර‍කාර ප්‍ර‍තීත්‍ය සමුත්පාද දේශනා

එකින් එකට ප්‍ර‍ත්‍යය වීම් වශයෙන් චක්‍ර‍යක් වන මේ පටිච්චසමුප්පාදය කොතැනකින් වුව ද පටන් ගෙන දේශනය කළ හැකි යි. මෙතෙකින් මේ ග්‍ර‍න්ථයෙහි අප විසින් විස්තර කරන ලදුයේ අවිද්‍යා මූලික ප්‍ර‍තීත්‍ය සමුප්පාදයෙකි. බුදුන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් ආකාරයෙන් නොයෙක් තැන්වලින් පටන් ගෙන දේශනය කර ඇති ප්‍ර‍තීත්‍ය සමුත්පාද දේශනා බොහෝ ගණනක් පිටකත්‍රයෙහි ඇත්තේ ය. මේ ග්‍ර‍න්ථය කියවන්නවුන්ට ප්‍ර‍තීත්‍ය සමුත්පාද ඥානය වැඩිදුරටත් දියුණු කරගත හැකිවනු සඳහා මෙතැන් පටන් විශේෂ ප්‍ර‍තීත්‍ය සමුත්පාද දේශනා කීපයක් දක්වනු ලැබේ.

අනු මාතෘකා