ආහාර සූත්‍ර‍ය

(නිදාන වග්ගසංයුක්තයේ ආහාර වර්ගයෙන්)

 1. එවං මෙ සුතං, එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජෙතවනෙ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමෙ, තත්‍ර‍ ඛො භගවා භික්ඛු ආමන්තෙසි ‘භික්ඛවො’ ති ‘භදන්තෙ’ ති තෙ භික්ඛු භගවතො පච්චස්සොසුං. භගවා එතදවොච.
 2. චත්තාරො මෙ භික්ඛවෙ! ආහාරා භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා සම්භවෙසීනං වා අනුග්ගහාය, කතමෙ චත්තාරො? කබලිංකාරො ආහාරො ඔළාරිකො වා සුඛුමො වා: ඵස්සො දුතියො, මනොසඤ්චෙතනා තතියා, විඤ්ඤාණං චතුත්ථං. ඉමෙ ඛො භික්ඛවෙ! චත්තාරො ආහාරා භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා, සම්භවෙසීනං වා අනුග්ගහාය.
 3. ඉමෙ ඛො භික්ඛවෙ! චත්තාරො ආහාරා කිං නිදානා කිං සමුදයා කිං ජාතිකා කිං පභවා?
 4. චත්තාරො ආහාරා තණ්හා නිදානා තණ්හා සමුදයා තණ්හා ජාතිකා තණ්හා පභවා.
 5. තණ්හාචායං භික්ඛවෙ! කිං නිදානා කිං සමුදයා කිං ජාතිකා කිං පභවා?
 6. තණ්හා, වේදනා නිදානා වේදනා සමුදයා වේදනා ජාතිකා වේදනා පභවා.
 7. වේදනා චායං භික්ඛවෙ! කිං නිදානා කිං සමුදයා කිං ජාතිකා කිං පභවා?
 8. වේදනා, ඵස්ස නිදානා ඵස්ස සමුදයා ඵස්ස ජාතිකා ඵස්ස පභවා
 9. ඵස්සො චායං භික්ඛවෙ! කිං නිදානො කිං සමුදයො කිං ජාතිකො කිං පභවො?
 10. ඵස්සො, සළායතනනිදානො සළායතන සමුදයො සළායතන ජාතිකො සළායතන පභවො.
 11. සළායතනඤ්චිදං භික්ඛවෙ! කිං නිදානං කිං සමුදයං කිං ජාතිකං කිං පභවං?
 12. සළායතනං නාමරූපනිදානං නාමරූපසමුදයං නාමරූපජාතිකං නාමරූප පභවං.
 13. නාමරූපඤ්චිදං භික්ඛවෙ! කිං නිදානං කිං සමුදයං කිං ජාතිකං කිං පභවං?
 14. නාමරූපං, විඤ්ඤාණනිදානං විඤ්ඤාණසමුදයං විඤ්ඤාණජාතිකං විඤ්ඤාණ පභවං.
 15. විඤ්ඤාණඤ්චිදං භික්ඛවෙ! කිං නිදානං කිං සමුදයං කිං ජාතිකං කිං පභවං?
 16. විඤ්ඤාණං, සඞ්ඛාරනිදානං සඞ්ඛාරසමුදයං සඞ්ඛාරජාතිකං සඞ්ඛාර පභවං.
 17. සංඛාරාචිමෙ භික්ඛවෙ! කිං නිදානා කිං සමුදයා කිං ජාතිකා කිං පභවා?
 18. සංඛාරා, අවිජ්ජානිදානා අවිජ්ජාසමුදයා අවිජ්ජා ජාතිකා අවිජ්ජා පභවා.

ඉති ඛො භික්ඛවෙ! අවිජ්ජාපච්චයා සංඛාරා, සංඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, සළායතනපච්චයා ඵස්සො, ඵස්සපච්චයා වේදනා, වේදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හා පච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භවො, භවපච්චයා ජාති, ජාති පච්චයා ජරාමරණං සොකපරිදේව දුක්ඛ දොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවමෙතස්ස කෙවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයො හොති.

අවිජ්ජායත්වෙව අසෙසවිරාගනිරොධා සංඛාරනිරොධො, සංඛාරනිරොධා විඤ්ඤාණනිරොධො, විඤ්ඤාණනිරොධා නාමරූපනිරොධො, නාමරූපනිරොධා සළායතන නිරොධො, සළායතන නිරොධා ඵස්ස නිරොධො, ඵස්ස නිරොධා වෙදනා නිරොධො, වේදනා නිරොධා තණ්හා නිරොධො, තණ්හා නිරොධා උපාදාන නිරොධො. උපාදාන නිරොධා භව නිරොධො. භව නිරොධා ජාති නිරොධො, ජාති නිරොධා ජරාමරණං සොක පරිදෙව දුක්ඛ දොමනස්සු පායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවමෙතස්ස කෙවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නිරොධො හොතීති.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightආහාර සතර