ඥාතික සූත්‍ර‍ය

  1. එවං මෙ සුතං, එකං සමයං භගවා ඤාතිකෙ විහරති ගිඤ්ජකාවසථෙ. අථ ඛො භගවා රහොගතො පටිසල්ලීනො ඉමං ධම්මපරියායං අභාසි.
  2. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූපෙ ච උප්පජ්ජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සංගති ඵස්සො. ඵස්සපච්චයා වේදනා, වේදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං සොකපරිදෙවදුක්ඛදෝමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවමෙතස්ස කෙවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයෝ හොති.
  3. සොතඤ්ච පටිච්ච සද්දෙ ච - පෙ- ඝාණඤ්ච පටිච්ච ගන්ධෙ ච -පෙ- ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රසෙ ච -පෙ- කායඤ්ච පටිච්ච ඵොට්ඨබ්බෙ ච -පෙ- මනඤ්ච පටිච්ච ධම්මෙ ච උප්පජ්ජති මනො විඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සංගති ඵස්සො. ඵස්සපච්චයා වේදනා, වේදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදාන පච්චයා භවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං සොකපරිදෙවදුක්ඛදෝමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවමෙතස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයො හොති.
  4. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූපෙ ච උප්පජ්ජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සංගති ඵස්සො. ඵස්ස පච්චයා වේදනා, වේදනාපච්චයා තණ්හා. තස්සා යෙව තණ්හාය අසෙසවිරාගනිරොධා උපාදාන නිරොධො, උපාදාන නිරොධා භවනිරොධො. භවනිරොධා ජාති නිරොධො, ජාති නිරොධා ජරාමරණං සොකපරිදෙව දුක්ඛදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. ඒවමෙතස්ස කෙවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නිරොධො හොති.
  5. සොතඤ්ච පටිච්ච සද්දෙ ච -පෙ- මනඤ්ච පටිච්ච ධම්මේ ච උප්පජ්ජති මනොවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සංගති ඵස්සො. ඵස්සපච්චයා වේදනා, වේදනාපච්චයා තණ්හා. තස්සායෙව තණ්හාය අසෙස විරාග නිරොධා උපාදානනිරොධො, උපාදානනිරොධා භව නිරොධො, භවනිරොධා ජාති නිරොධො, ජාතිනිරොධා ජරාමරණං සොකපරිදෙවදුක්ඛදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. ඒවමෙතස්ස කෙවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නිරෝධෝ හොතීති.
  6. තෙන ඛො පන සමයෙන අඤ්ඤතරො භික්ඛු භගවතො උපස්සුති ඨිතො හොති. අද්දසා ඛො භගවා තං භික්ඛුං උපස්සුති ඨිතං දිස්වාන තං භික්ඛුං එතදවොච. අස්සොසි නො ත්වං භික්ඛු ඉමං ධම්මපරියායන්ති? එවං භන්තෙති. උග්ගණ්හාහි ත්වං භික්ඛු ඉමං ධම්ම පරියායං. පරියාපුණාභි ත්වං. භික්ඛු ඉමං ධම්මපරියායං. ධාරෙහි ත්වං භික්ඛු ඉමං ධම්මපරියායං. අත්ථසංහිතොයං භික්ඛු ධම්මපරියායො ආදිබ්‍ර‍හ්මචරියකොති.
අනු මාතෘකා