7. සප්තම පරිච්ඡේදය

1 වන පාඩම

සිත් එකුන් අනූව ය, චෛතසික දෙපනස ය, රූප අට විස්ස ය, නිවන ය යන මේ පරමාර්ථ ධර්‍ම එක සිය සැත්තෑව ඒ ඒ ආකාර සමූහ වශයෙන් දක්වන බැවින් මේ සප්තම පරිච්ඡේදය සමුච්චය සඞ්ග්‍ර‍හ නම් වේ.

සමුච්චය සඞ්ග්‍ර‍හය: අකුශල සඞ්ග්‍ර‍හය - මිශ්‍ර‍ක සඞ්ග්‍ර‍හය - බෝධිපාක්ෂික සඞ්ග්‍ර‍හය - සර්‍ව සඞ්ග්‍ර‍හය කියා කොටස් සතරකින් යුක්ත ය.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightආශ්‍ර‍ව
keyboard_arrow_rightඕඝ හා යෝග
keyboard_arrow_rightග්‍ර‍න්ථ
keyboard_arrow_rightඋපාදාන
keyboard_arrow_rightනීවරණ
keyboard_arrow_rightඅනුශය
keyboard_arrow_rightසංයෝජන
keyboard_arrow_rightක්ලේශ
keyboard_arrow_rightහේතු
keyboard_arrow_rightධ්‍යානාඞ්ග
keyboard_arrow_rightමාර්ගාඞ්ග
keyboard_arrow_rightඉන්ද්‍රිය
keyboard_arrow_rightබල
keyboard_arrow_rightඅධිපති
keyboard_arrow_rightආහාර
keyboard_arrow_rightසතිපට්ඨාන
keyboard_arrow_rightසෘද්ධිපාද
keyboard_arrow_rightඉන්ද්‍රිය
keyboard_arrow_rightබල
keyboard_arrow_rightබෝධ්‍යංග
keyboard_arrow_rightමාර්ගාඞ්ග