බල

5 වන පාඩම

සද්ධාබලය විරියබලය සතිබලය සමාධිබලය පඤ්ඤාබලය හිරිබලය ඔත්තප්පබලය අහිරිකබලය අනොත්තප්පබලය කියා බල ධර්ම නවයෙකි.

විරුද්ධ ධර්මයන් මර්දනය කරන බැවින් ද, විරුද්ධ ධර්මයන් විසින් නො සෙලවිය හැකි බැවින් ද ශ්‍ර‍ද්ධාදීහු බල නම් වෙති. දෘෂ්ටි - විචිකිත්සාදීහු ශ්‍ර‍ද්ධාවට විරුද්ධයෝ ය. ඒ ධර්මයන් විසින් සෙලවිය නො හෙන බැවින් ශ්‍ර‍ද්ධාව බලයෙකි. අලස බවින් කම්පා කළ නොහෙන බැවින් වීර්‍ය්‍යය බලයෙකි. අකුශල ධර්මයන් විසින් නො සෙලවිය හැකි බැවින් සතිය බලයෙකි. උද්ධච්චයෙන් නොසෙලවිය හැකි බැවින් සමාධිය බලයෙකි. සමාධිය යනු ඒකග්ගතාව ය. මෝහයෙන් නොසෙලවිය හැකි බැවින් ප්‍ර‍ඥාව බලයෙකි. අහිරිකයෙන් කම්පා කළ නො හෙන බැවින් හිරිය බලයෙකි. අනොත්තප්පයෙන් කම්පා කළ නො හෙන බැවින් ඔත්තප්පය බලයෙකි. හිරියෙන් කම්පා කළ නො හෙන බැවින් අහිරිකය බලයෙකි. ඔත්තප්පයෙන් කම්පා කළ නො හෙන බැවින් අනොත්තප්පය බලයෙකි. වීර්‍ය්‍ය චෛතසිකය නො යෙදෙන සිත්වල බල ධර්ම නො ලැබේ.