ඉන්ද්‍රිය

සද්ධින්ද්‍රියය, විරියින්ද්‍රියය, සතින්ද්‍රියය, සමාධින්ද්‍රියය, පඤ්ඤින්ද්‍රියය යි ඉන්ද්‍රිය පසෙකි. මේ ඉන්ද්‍රිය පස මිශ්‍ර‍ක සංග්‍ර‍හයෙහි කියවුණු දෙවිසි ඉන්ද්‍රියන්හි ද කියවිණ. සාමාන්‍ය ශ්‍ර‍ද්ධාවය - භාවනාවෙන් දියුණු කළ ශ්‍ර‍ද්ධාවය යි ශ්‍ර‍ද්ධාව දෙ වැදෑරුම් වේ. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විෂයෙහි ශ්‍ර‍ද්ධේන්දිය වශයෙන් ගැනෙන්නේ භාවනාවෙන් දියුණු කළ ශ්‍ර‍ද්ධාව ය. එසේ ම වීර්යේන්ද්‍රියාදි වශයෙන් ගනු ලබන්නේ ද භාවනාවෙන් දියුණු කළ වීර්යේන්ද්‍රියාදිය ය.