1. අකුශල සංග්‍ර‍හය

ආශ්‍ර‍වය - ඕඝය - යෝගය - ග්‍ර‍න්ථය - උපාදානය - නීවරණය - අනුශය - සංයෝජනය - ක්ලේශය කියා අකුශල සඞ්ග්‍ර‍හය කොටස් නවයකින් යුක්ත වන්නේ ය.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightආශ්‍ර‍ව
keyboard_arrow_rightඕඝ හා යෝග
keyboard_arrow_rightග්‍ර‍න්ථ
keyboard_arrow_rightඋපාදාන
keyboard_arrow_rightනීවරණ
keyboard_arrow_rightඅනුශය
keyboard_arrow_rightසංයෝජන
keyboard_arrow_rightක්ලේශ