2. මිශ්‍ර‍ක සංග්‍ර‍හය

3 වන පාඩම

හේතුය - ධ්‍යානාඞ්ගය - මාර්ගාඞ්ගය - ඉන්ද්‍රියය - බලය - අධිපතිය - ආහාරය යි මිශ්‍ර‍ක සඞ්ග්‍ර‍හය ධර්ම කොටස් සතකින් යුක්ත ය. මෙයට මිශ්‍ර‍ක සඞ්ග්‍ර‍හය යි කියනුයේ මෙහි දැක්වෙන ධර්ම කොට්ඨාසවල කුශලාකුශල දෙවර්ගය ම ඇති බැවිනි.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightහේතු
keyboard_arrow_rightධ්‍යානාඞ්ග
keyboard_arrow_rightමාර්ගාඞ්ග
keyboard_arrow_rightඉන්ද්‍රිය
keyboard_arrow_rightබල
keyboard_arrow_rightඅධිපති
keyboard_arrow_rightආහාර