සතිපට්ඨාන

  1. කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය,
  2. වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය,
  3. චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානය,
  4. ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානය යි

මෙසේ සතිපට්ඨාන සතරෙකි.

සිතට නානාරම්මණයන්හි විසිර යා නො හෙන ලෙස, කායාදි ආරම්මණයන්හි මනා කොට පිහිටන සතිය සතිපට්ඨාන නම් වේ. එය ධර්ම වශයෙන් එකක් වුව ද පිහිටන ස්ථාන වූ කායාදි ආරම්මණයන් ගේ වශයෙන් සතරක් කොට වදාරා තිබේ.

ආශ්වාස ප්‍ර‍ශ්වාස දෙක්හි හා කේශාදි කාය කොට්ඨාසයන්හි ද පවත්වන සිහිය කායානුපස්සනා සතිපට්ඨාන නම් වේ.

නවාකාර වේදනාවන්හි පවත්වන සිහිය වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨාන නම් වේ.

සරාගාදි වශයෙන් සොළොස් ආකාර වන චිත්තයෙහි පවත්වන සිහිය චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨාන නම් වේ.

පඤ්චප්‍රභේද වූ නීවරණාදි ධර්මයන්හි පවත්වන සිහිය ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨාන නම් වේ.