9. නවම පරිච්ඡේදය

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_right2. චරිත සය
keyboard_arrow_right3. කසිණ භාවනාව
keyboard_arrow_right5. අභිඥා ඉපදවීම
keyboard_arrow_right6. සෘද්ධි දශය
keyboard_arrow_right15. අර්පණා වීථි
keyboard_arrow_right17. අභිඥා වීථි