පඤ්චක වශයෙන් දැක්වෙන ධර්ම පන්සැත්තෑව

පඤ්චෝරම්භාගියානි සඤ්ඤෝජනානි, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සඤ්ඤෝජනානි, පඤ්චමච්ඡරියානි, පඤ්චසංගා, පඤ්ච සල්ලා, පඤ්ච චේතෝඛිලා, පඤ්චචේතසෝවිනිබන්ධා, පඤ්චනීවරණානි, පඤ්චකම්මානි ආනන්තරියානි, පඤ්ච දිට්ඨියෝ, පඤ්ච වේරා, පඤ්ච ව්‍යසනා, පඤ්ච අක්ඛන්තියා ආදීනවා, පඤ්ච භයානි, පඤ්ච දිට්ඨධම්ම නිබ්බානවාදා.