පඤ්ච මච්ඡරියානි:

11. ආවාසමච්ඡරියං

12. කුලමච්ඡරියං

13. ලාභමච්ඡරියං

14. වණ්ණමච්ඡරියං

15. ධම්ම මච්ඡරියං

මච්ඡරිය පස යට ද්වික නිර්දේශයේ විස්තර කරන ලද්දේ ය.