පඤ්ච අක්ඛන්තියා ආදීනවා :

61. බහුනෝ ජනස්ස අප්පියෝ හෝති අමනාපෝ.

62. වේරබහුලෝ ච හෝති.

63. වජ්ජබහුලෝ ච.

64. සම්මූළ්හෝ කාලං කරෝති.

65. කායස්ස භේද පරම්මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උප්පජ්ජති.

නො ඉවසීමේ ආදීනව පසෙකි. බොහෝ ජනයාට අප්‍රිය අමනාප පුද්ගලයෙක් වේ. වෛර බහුල වූයේ වේ. වරද බහුල වූයේ වේ. මුළා වූයේ කලුරිය කෙරේ. කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සැපයෙන් පහ වූ දුක් ඇත්තා වූ පාපකාරීන් වැටෙන තැන වූ නරකයෙහි උපදී. මේ පස, නො ඉවසීමේ ආදීනවයෝ ය. නො ඉවසීම හා ඉවසීම පිළිබඳ විස්තරයක් යට ද්වික නිර්දේශයේ දක්වා ඇත.