දශ පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තු

  1. දානය
  2. සීලය
  3. භාවනාව
  4. අපචායනය
  5. වෙය්‍යාවච්චය
  6. පත්ති දානය
  7. පත්තානුමෝදනාව
  8. ධම්ම සවනය
  9. ධම්ම දේශනාව
  10. දිට්ඨිජ්ජු කම්මය

යි පින් කිරියවත් දසයෙකි. දස පින් කිරියවත් සංගෘහිත ගාථාවක් මෙසේ ය:

දානං සීලං ච භාවනා - වෙය්‍යාවච්චාපචායනා

පත්තානුමොදනා පත්තිදානං - ධම්මස්ස දෙසනා

සවනා දිට්ඨිජ්ජුකම්ම - මිච්චේවං දසධා ඨිතං

අනු මාතෘකා
expand_less1. දානය
keyboard_arrow_rightපූජා ප්‍රභේද
keyboard_arrow_rightචේතනා තුන
keyboard_arrow_rightදශ දාන වස්තු
keyboard_arrow_rightඅෂ්ට පානය
keyboard_arrow_rightසාංඝික දාන සත
keyboard_arrow_rightකාල දානයෝ
keyboard_arrow_rightදායකයෝ