පඤ්ච ශීලය

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස

 1. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
 2. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
 3. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
 4. දුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
 5. දුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
 6. දුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
 7. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
 8. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
 9. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි.

මේ තිසරණය සමාදන් වන ක්‍ර‍මය යි. සියලු සිල්ම සමාදන් වීමේදී පළමුකොට තිසරණය සමාදන් විය යුතු ය. එබැවින් මතු දැක්වෙන සියලු ශීලයන්ට ම මෙය යොදා ගත යුතු ය. මේ වාක්‍යවල තේරුම අංක පිළිවෙළින් දක්වනු ලැබේ.

 1. සකල ධර්ම සමූහය තත්ත්වාකාරයෙන් දැන වදාළා වූ බුදුන් වහන්සේ උතුම් පිහිටක් කොට සේවනය කරමි.
 2. පර්‍ය්‍යාප්ති ධර්මය සහිත වූ නව ලෝකෝත්තර ධර්මය උතුම් පිහිටක් කොට සේවනය කරමි.
 3. කල්‍යාණ පෘථග්ජනයා සහිත අෂ්ටාර්‍ය්‍ය පුද්ගල මහා සංඝරත්නය උතුම් පිහිටක් කොට සේවනය කරමි.

දුතියම්පි යන්නෙහි තේරුම දෙවනුව ද යනුයි. තතියම්පි යන්නෙහි තේරුම තුන් වනුව ද යනුයි.