විනය පර්‍ය්‍යායයෙන් හා අභිධර්ම පර්‍ය්‍යායයෙන් දානයෝ

විනය ක්‍ර‍මයෙන් චීවර දානය ය, පිණ්ඩපාත දානය ය, සේනාසන දානය ය, ග්ලානප්‍ර‍ත්‍යය දානය යි දාන සතරක් දක්වා තිබේ. අභිධර්ම ක්‍ර‍මයෙන් රූප දානය ය, ශබ්ද දානය ය, ගන්ධ දානය ය, රස දානය ය, ස්ප්‍ර‍ෂ්ටව්‍යය දානය ය, ධර්ම දානය යි දාන සයෙකි.