අටවිසි රූපය

භූතරූප නම් වූ ප්‍ර‍ධාන රූප සතරෙකි. ඒවා නිසි පවත්නා බැවින් උපාදාරූප නම් වූ අප්‍ර‍ධාන රූප සූවිස්සෙකි. මෙසේ රූප අටවිස්සක් වේ.

අනු මාතෘකා
expand_lessභූත රූප
keyboard_arrow_rightපඨවි ධාතුව
keyboard_arrow_rightආපෝ ධාතුව
keyboard_arrow_rightතේජෝ ධාතුව
keyboard_arrow_rightවායෝ ධාතුව
expand_lessගෝචර රූප
keyboard_arrow_rightරූපය
keyboard_arrow_rightශබ්දය
keyboard_arrow_rightගන්ධය
keyboard_arrow_rightරසය
keyboard_arrow_rightභාවරූප දෙක
keyboard_arrow_rightහෘදය රූපය
keyboard_arrow_rightජීවිත රූපය
keyboard_arrow_rightආහාර රූපය
keyboard_arrow_rightආකාශ ධාතුව
keyboard_arrow_rightලහුතා රූපය
keyboard_arrow_rightමුදුතා රූපය
keyboard_arrow_rightලක්ෂණ රූප සතර