ශ්‍රෝත ප්‍ර‍සාදය

ශබ්දයේ ප්‍ර‍තිබිම්බය හෙවත් ඡායාව පිවිසීමට යෝග්‍ය වූ ශ්‍රෝත විඥානයාගේ උප්පත්ති ස්ථානය වූ කනෙහි පිහිටියා වූ සතර මහාභූතයන්ගේ ඔපය ශ්‍රෝත ප්‍ර‍සාද රූපය ය. එය කන් සිදුරු තුළ තඹවන් සියුම් ලොම් ඇති මුදුවකට බඳු සටහන් ඇති තැනක සතර මහාභූතයන්ගේ උපකාරය හා සෘතු චිත්ත ආහාරයන්ගේ උපස්තම්භනය ද, ජීවිතේන්ද්‍රියයා ගේ පාලනය ද ඇති ව වර්ණාදීන් විසින් පිරිවරන ලදුව පවත්නේ ය. ශබ්දයක ඡායාව ඒ ප්‍ර‍සාදය තුළට පිවිස කල්හි හඬ දැන ගන්නා සිත වූ ශ්‍රෝත්‍ර‍ විඥානය පහළ වේ. එය පහළ වීමට ඇසීම යයි කියනු ලැබේ. කුඩා මහත් කමින් නොයෙක් ප්‍ර‍මාණවල රූප ඇතුවාක් මෙන් නොයෙක් ප්‍ර‍මාණවල ශබ්ද ද ඇත්තේ ය. එය රූපය මෙන් ඇසට පෙනෙන්නාක් නො වේ. චක්ෂුඃ ප්‍ර‍සාදයයි කියන ලද රූපච්ඡායා පහළ වන්නා වූ ඔපය රූපච්ඡායා පහළ වන කැටපත් ආදියේ ඇති ඔප වර්ගයට ම අයත් ඔපයෙකි. ශබ්දයේ ස්වභාවය රූපයේ ස්වභාවයට වෙනස් වන බැවින් ශබ්දච්ඡායාව කැටපත් ආදියේ ඔපය බඳු ඔපයකට නො පිවිසේ. ශ්‍රෝත ප්‍ර‍සාදය යි කියනුයේ ශබ්දච්ඡායාව ඇතුළු වීමට යෝග්‍ය ඔපයකට ය. එය ඇසට පෙනෙන ඔප ජාතියට වෙනස් ඔපයකි. එබැවින් එය නො දැකිය හැකි ය.