විඥප්ති රූප දෙක

කායවිඥප්ති රූපය, වාක්විඥප්ති රූපය යි විඥප්ති රූප දෙකකි.

අනු මාතෘකා