ගෝචර රූප

රූපය, ශබ්දය, ගන්ධය, රසය, ස්ප්‍ර‍ෂ්ටව්‍යය යි ගෝචර රූප පසෙකි. විෂය රූප යනු ද ඒවාට නමෙකි. චක්ෂුරාදි ඉන්ද්‍රියන්ට ගොදුරු වන බැවින් ඒවාට ගෝචර රූපය යි කියනු ලැබේ.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightරූපය
keyboard_arrow_rightශබ්දය
keyboard_arrow_rightගන්ධය
keyboard_arrow_rightරසය