ද්වික වශයෙන් දක්වන ලද ධර්‍ම සතිස

කෝධෝ ච උපනාහෝ ච

මක්ඛෝ ච පලාසෝ ච

ඉස්සා ච මච්ඡරියං ච

මායා ච සාඨෙය්‍යං ච

අවිජ්ජා ච භවතණ්හා ච

හවදිට්ඨි ච විභවදිට්ඨි ච

සස්සත දිට්ඨි ච උච්ඡේද දිට්ඨි ච

අන්තවා දිට්ඨි ච අනන්තවා දිට්ඨි ච

පුබ්බන්තානුදිට්ඨි ච අපරන්තානුදිට්ඨි ච

අහිරිකං ච අනොත්තප්පං ච

දෝවචස්සතා ච පාපමිත්තතා ච

අනජ්ජවෝ ව අමද්දවෝ ච

අක්ඛන්ති ච අසෝරච්චං ච

අසාඛල්ලං ච අප්පටිසන්ථාරෝ ච

ඉන්ද්‍රියේසු අගුත්තද්වාරතා ච භෝජනේ අමත්තඤ්ඤුතා ච

මුට්ඨසච්චං ච අසම්පජඤ්ඤං ච

සීලවිපත්ති ච දිට්ඨිවිපත්ති ච

අජ්ඣත්තසංයෝජනං ච බහිද්ධාසංයෝජනං ච

මෙහි දුක අටොළොසකි. ධර්ම සතිසෙකි.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_right1. කෝධෝ 2. උපනාහෝ
keyboard_arrow_right3. මක්ඛෝ 4. පලාසෝ