13. සස්සතදිට්ඨි 14. උච්ඡේද දිට්ඨි

සස්සත දිට්ඨි උච්ඡේද දිට්ඨි යන වචන වලින් කියැවෙන්නේ භවදිට්ඨි විභවදිට්ඨි දෙක ම ය.