ෂට්ක වශයෙන් දැක්වෙන ධර්ම සූ අසූව

ඡ විවාදමූලානි, ඡ ඡන්දරාගා, ඡ විරෝධවත්ථූනි, ඡ තණ්හාකායා, ඡ අගාරාවා, ඡ පරිහානියා ධම්මා, අපරේපි ඡ පරිහානියා ධම්මා, ඡ සෝමනස්සුපවිචාරා, ඡ දෝමනස්සුපවිචාරා, ඡ උපෛක්ඛූපවිචාරා, ඡ ගේහසිතානි සොමනස්සානි, ඡ ගේහසිතානි දෝමනස්සානි, ඡ ගේහසිතා උපෙක්ඛා, ඡ දිට්ඨියෝ.

(ඛුද්දක වත්ථුවිභංග)